Kursplan Rel A

žMål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
žEleven skall
kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka och handla
žkänna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer
žkunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till problemsituationer i vardags- och yrkesliv
žkunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk och moralisk utgångspunkt
žkunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot grundläggande värden i samhället
žkunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik
žförstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man uppfattar människor i sin omgivning.